SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO!

sto let OA příbram

PRAVIDLA A PROPOZICE VÝZVY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI OSLAV STÉHO VÝROČÍ EKONOMICKÉHO ŠKOLSTVÍ V PŘÍBRAMI
„Návrh podoby nového školního loga“
I.
Vyhlašovatelem veřejné výzvy je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I,
Na Příkopech 104, IČ 61100412, se sídlem Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, zastoupená ředitelkou RNDr. Marcelou Blažkovou. (dále též „škola“)
Garantem výzvy je interní součást školy – školní žákovský parlament.

II.
Vyhlašovatel tímto vyzývá širokou veřejnost, aby zájemci, u příležitosti výročí 100 let existence ekonomického školství ve městě Příbram, doručili své soutěžní návrhy podoby nového školního loga, které bude škola v budoucnu používat pro svoji oficiální prezentaci.

III.
Podmínkou účastni ve veřejné výzvě a následné soutěži návrhů nového školního loga je souhlas autora s tím, že vyhlašovatel bude logo jako své užívat zdarma pro svoji prezentaci a propagaci na oficiálních komunikačních kanálech, na elektronických i fyzických nosičích, na veškerých materiálech a při všech příležitostech, a to po dobu max. 30 let, tj. do konce kalendářního roku 2050.
Autor vítězného návrhu se svojí účastní ve veřejné výzvě a soutěži vzdává jakékoliv odměny (autorské poplatky v jakékoliv formě, nájemné, užívací práva, přímá platba, předplatné apod.), kromě odměny, kterou mu vyhlašovatel udělí dobrovolně a která má formu odměny symbolické, jelikož se jedná o výzvu a soutěž v rámci stého výročí existence školy.

IV.
Vyhlašovatel této výzvy stanovuje pro všechny zájemce, kteří se chtějí se svým autorským návrhem zapojit, tento závazný výčet základní podmínek, které musí návrh loga (logo samotné) splňovat:
a) musí se jednat o autorské dílo, které je originální;
b) provedení loga nesmí odporovat legislativě ČR, logo nesmí působit diskriminačně, jeho součástí nesmějí být legislativou nepovolené znaky, nápisy, zkratky, vyobrazení a jiné součásti, které by symbolizovali cokoliv, co je v rozporu s právním řádem ČR a ústavními hodnotami ČR,
c) návrh loga musí být důstojný a odpovídat svým charakterem instituci, kterou má reprezentovat (střední odborná a vyšší odborná škola zřizovaná krajským úřadem);
d) návrh loga musí být proveden takovým technickým způsobem, který umožňuje jeho převedení do elektronické podoby, provedení tzv. v křivkách však není podmínkou; loga jsou přijímána v elektronické podobě nebo jako samostatný, ručně či v grafickém editoru zpracovaný, návrh tištěný, psaný či kreslený, přičemž forma doručení může mít vliv na celkové hodnocení návrhu – viz hodnoticí kritéria.

V.
Výzva trvá od 15. listopadu 2019 do 31. prosince 2019 včetně, tj. od první minuty prvního dne do poslední minuty posledního dne výzvy. Následně bude hodnotící komisí, kterou jmenuje ředitelka školy, vybrán vítězný návrh.

VI.
Návrhy mohou zájemci doručit škole buď osobně, na adresu Na Příkopech 104, 261 01 Příbram – kancelář školy v 1. patře hlavní budovy, a to každý pracovní den od 8 do 14 hodin, nebo elektronicky, a to na adresu: tomaskracalik1@gmail.com kdykoliv v době trvání výzvy.

VII.
Hodnoticími kritérii jsou: originalita návrhu a jeho vhodnost pro vzdělávací instituci, barevnost v souladu s prezentací školy (převažující základní barva modrá, velikost max. A5 – 15×10 cm) forma, v jaké bude logo doručeno (elektronické a počítačově čitelné formy mají nárok na vyšší hodnocení) a celková variabilita a efektivita loga v rámci prezentace a propagace školy.

VIII.
Vyhlašovatel odmění dle vlastního uvážení autora vítězného (nejlepšího) návrhu a dále udělí jednomu z ostatních autorů odměnu dle vlastního uvážení za kreativitu. Na odměnu nevzniká právní nárok a nelze ji vyplatit v penězích ani ceninách, pokud již takovou podobu neměla na počátku, tj. při vyhlášení výsledků a předání odměny. Vyhlašovatel se na základě stanoviska hodnotící komise může rozhodnout žádnou odměnu neudělit, tj. vítěze nevyhlašovat. Samotným předáním návrhu loga a účastní v soutěži nevzniká jakýkoliv nárok na finanční či jinou odměnu. Všechny návrhy jsou ze strany autorů poskytovány dobrovolně a bezúplatně.

IX.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv, a to i v jejím průběhu zrušit nebo doplnit její podmínky. Každý, kdo se do výzvy aktivně zapojí, tj. doručí vyhlašovateli či jeho zástupci návrh nového školního loga, výslovně souhlasí s těmito pravidly a propozicemi, které jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách školy www.oapb.cz a také na speciálních webových stránkách k výročí školy www.stoletskoly.cz

X.
Složení hodnotící komise sdělí ředitelka školy, která členy komise zároveň jmenuje, nejpozději do 15. prosince 2019, a to formou přílohy k těmto pravidlům a propozicím. Ve stejném termínu a stejnou formou budou uveřejněny i konkrétní odměny pro autory vybraných návrhů (tj. hlavní odměna za vítězný návrh a vedlejší odměna za kreativitu).
Výsledek soutěže bude oznámen na oficiálních webových stránkách školy www.oapb.cz a také na speciálních webových stránkách k výročí školy www.stoletskoly.cz. Autoři návrhů, které se komise rozhodne odměnit, budou kontaktováni osobně, a to na telefonním čísle či e-mailové adrese, kterou ke svému návrhu připojí. Vyhlášení proběhne do 20. ledna 2020.

XI.
Do veřejné výzvy a soutěže se s návrhem nesmí přihlásit a zúčastnit se zaměstnanci školy a členové a členky hodnotící komise.

V Příbrami dne 12. 11. 2019
za vyhlašovatele: RNDr. Marcela Blažková, v. r.